REGULAMIN „Konkurs Gamerize”

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE „Konkurs Gamerize”

zwany "Regulaminem”, z dnia 09 listopada 2023 roku, o następującej treści:

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs Gamerize” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł („Organizator”).
 2. Miejscem Konkursu jest profil Organizatora w serwisie Facebook i Instagram działający pod adresem:
 1. https://www.facebook.com/profile.php?id=61551945106986
 2. https://www.instagram.com/gamerize_eu/
 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Konna 40, 80-174 Otomin, NIP: 9571037001, REGON: 221006572.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook i Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook i Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.11.2023 i trwa do dnia 16.11.2023.
 4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia oraz wykonała zadanie konkursowe, określone w pkt 9 Regulaminu.
 5. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551945106986, https://www.instagram.com/gamerize_eu/ 
 7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi w komentarzu pod postem na Facebooku lub Instagramie - jaką postać reprezentuje marka Gamerize i opisanie, co może ona symbolizować. W zadaniu oceniana jest kreatywność. Najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana przez Organizatora. Nagrodą jest zestaw produktów - 1 produkt  Gamerize Focus Hydro, 1 produkt Gamerize Energy, czapka Gamerize i koszulkę Gamerize. Organizator przekaże łącznie 6 nagród (zestawów), t.j. po 1 (jednej) dla każdego zwycięzcy, z tym zastrzeżeniem, że 3 nagrody dla Uczestników na portalu Facebook oraz 3 nagrody dla Uczestników na portalu Instagram.
 8. Wyniki konkursu ze wskazaniem zwycięzcy zostaną opublikowane w serwisie Facebook oraz Instagram pod postem konkursowym oraz w relacji Organizatora w dniu 16.11.2023.
 9. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci suplementów i gadżetów jest przesłanie do dnia 20.11.2023 do godz. 15:00 prywatniej wiadomości na profilu Organizatora na Facebook lub Instagram, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 10. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji zwycięzcy (lub braku odpowiedzi w terminie zakreślonym w pkt 11) z nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
 11. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie odpowiedzi konkursowych:
 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook lub Instagram,
 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Fitness Authority®.

§ 2.

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://fanutrition.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://fanutrition.pl/pl/polityka-prywatnosci.
 4. Czas trwania Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§ 3.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Konkursu. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Konkursu nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Konkursu na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.