RODO

PL GB DE RU ES

PL

Program Rzetelna Firma!

Informujemy, iż Państwa dane otrzymywane korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi bądź nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa. Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem lub podmiotem przetwarzającym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo do: informacji o statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych - mail: ido@fitnessauthority.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 000355208, NIP: 9571037001, podmiot wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem BDO: 000051133. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania. Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny „fitnessauthority.pl” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji. Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail z domeną „fitnessauthority.pl”, a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych spraw. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.


GB

 

Please be advised that your data received by e-mail correspondence - both ordered and unsolicited, are processed in order to respond or send mailings to persons who have consented to it, respecting adequate legal provisions. Please be advised that by sending us correspondence, you consent to the processing of your personal data in the scope and scope specified in this correspondence. With regard to the personal data sent to us, depending on the legal basis, we become their administrator or processor. Each of you has the right to: information about the status of your data, rectify your data, delete your data, limit the processing of your data, transfer your data. We reserve the right to delete your data without further information if you receive unsolicited or unauthorized correspondence or in the absence of a legitimate purpose for processing.
The administrator appointed the Personal Data Inspector - mail: ido@fitnessauthority.pl

The administrator of your personal data is FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, KRS: 000355208, NIP: 9571037001, entity entered into the register of entities introducing products, products in packaging and waste management under BDO number: 000051133. Your data will be stored for 3 years, after this time will be archived for 2 years, and then they will be permanently removed, unless the contract, substantive premises (eg limitation periods) or legal provisions specify different periods of processing. At the same time, we would like to inform you that persons who send correspondence from the "fitnessauthority.pl" domain agree to the processing of their data, to the extent that they have been provided in the footer of an e-mail with an e-mail address only for correspondence. The processing takes place in secure systems of maintaining the e-mail infrastructure and website, on computers' disks of persons authorized to conduct correspondence - in e-mail boxes with the domain "fitnessauthority.pl", and also in the form of printouts as files of conducted cases. Your personal data will be processed with appropriate security measures that meet the requirements of generally applicable Polish and EU law. The legal basis for the processing of your personal data, depending on the subject of correspondence, may be art. 6 par. 1 lit. a), b), c) or f) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27/04/2016. Pursuant to Art. 6 par. 1 lit. f RODO inform you that your personal data, provided to us via our website / contact form or in any other way (handing over your business card, sending an e-mail, telephone contact), is collected, processed and stored for correspondence with you and in the purpose for which they were made available to us. Personal data may be disclosed to employees or co-workers, as well as to entities providing support on the basis of outsourced services and in accordance with the entrustment agreements. We also inform you that your personal data will not be processed in an automated manner and will not be profiled. You have the right to access your personal data, the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data or to object to their processing. Providing data is voluntary, but necessary to achieve the above objectives.


DE

 Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre per E-Mail-Korrespondenz erhaltenen Daten - sowohl über die bestellte als über die nicht bestellte Korrespondenz, zum Zwecke der Erteilung der Antwort oder zum Aufgeben der Sendung für Personen, die Ihre Einwilligung dazu erteilt haben, verarbeitet werden, mit Beachtung der entsprechenden Rechtsvorschriften. Wir möchten darüber informieren, dass Sie, indem Sie uns Korrespondenz schicken, Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten erteilen, und zwar in dem in dieser Korrespondenz bestimmten Umfang und Bereich. Hinsichtlich der uns verschickten personenbezogenen Daten, werden wir, je nach der Rechtsgrundlage, zu ihrem Verwalter oder zum verarbeitenden Unternehmen. Jedem von Ihnen steht das Recht zu: Information über den Status Ihrer Daten, Berichtigung Ihrer Daten, Entfernung Ihrer Daten, Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten, Übertragung Ihrer Daten zu. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Daten zu entfernen, ohne weitere Benachrichtigung, im Falle des Empfanges der nicht bestellten, nicht autorisierten Korrespondenz oder im Falle des Fehlens eines rechtlich begründeten Ziels der Verarbeitung.
Der Verwalter hat einen Datenschutzbeauftragten bestimmt - E-Mail: ido@fitnessauthority.pl

Der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. (GmbH des polnischen Rechts), Amtsgericht Danzig-Nord in Danzig, KRS (Landesgerichtsregister-Nummer): 000355208, NIP (Steuer-IdNr.): 9571037001, das Unternehmen ist in das Register der Unternehmen eingetragen, die Produkte einführen, Produkte in Verpackungen und die Abfälle verwalten, unter der Nummer BDO: 000051133. Ihre Daten werden über einen Zeitraum von 3 Jahren aufbewahrt, nach dieser Zeit werden sie 2 Jhre lang archiviert, und dann dauerhaft entfernt, es sei denn, der Vertrag, die sachlich-fachlichen Voraussetzungen (z.B. Verjährungsfristen) oder die Rechtsvorschriften andere Zeiträume der Datenverarbeitung bestimmen. Wir möchten gleichzeitig informieren, dass Personen, die Ihre Korrespondenz von der Domäne „fitnessauthority.pl“ aus führen, Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten erteilen, und zwar in solchem Umfang, in welchem diese in der E-Mail-Fußzeile angegeben wurden, einschließlich der E-Mail-Adresse, ausschließlich zu den Zwecken des Führens der Korrespondenz. Die Verarbeitung findet in abgesicherten Systemen der Erhaltung der Infrastruktur der elektronischen Post und der Internetseite statt, auf Festplatten der Computer der zur Führung der Korrespondenz ermächtigten Personen - in den E-Mail-Briefkästen mit der Domäne „fitnessauthority.pl“ sowie in Form der Ausdrucke als Akte der geführten Sachen. Ihre personenbezogenen Daten werden unter Wahrung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen verarbeitet, die die Anforderungen der allgemein geltenden Vorschriften des polnischen Rechts und des Rechts der Europäischen Union erfüllen. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, je nach dem Korrespondenzgegenstand kann Art. 6, Abschn. 1, a), b), c) oder f) der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates EU) 2016/679 vom 27.04.2016 bilden. GemäßArt. 6, Abschn. 1 f von DSGVO informieren wir, dass Ihre personenbezogenen Daten, die an uns mit Hilfe unserer Internetseite/des Kontaktformulars oder auf andere Weise weitergeleitet wurden (Übergabe der Visitenkarte, Versendung der elektronischen Post, telefonischer Kontakt), zum Zwecke der Führung der Korrespondenz mit Ihnen und zum Zwecke, zu dem sie uns zugänglich gemacht wurden gesammelt, verarbeitet und aufbewahrt werden. Die personenbezogenen Daten können den Arbeitern oder Mitarbeitern bekanntgegeben werden, sowie auch Unternehmen, die Unterstützung auf der Grundlage der in Auftrag gegebenen Dienstleistungen und gemäß den abgeschlossenen Verträgen erteilen. Wir möchten außerdem informieren, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht auf eine automatisierte Weise verarbeitet werden und nicht profiliert werden. Sie haben das Recht des Zugangs zu Ihren Daten, das Recht zu ihrer Berichtigung, Entfernung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht zur Übertragung der Daten oder zum Einlegen des Widerspruchs gegen ihre Verarbeitung. Die Angabe der Daten ist freiwillig, aber unentbehrlich zur Realisierung der obigen Ziele.


RU

 Обращаем Ваше внимание на то, что Ваши данные, полученные по электронной почте - как запрошенные, так и незапрошенные, обрабатываются с целью предоставления ответов или отправки посылок лицам, которые дали на это согласие, с соблюдением соответствующих правовых норм. Обращаем Ваше внимание, что отправляя нам корреспонденцию, Вы выражаете согласие на обработку Ваших персональных данных в размерах и объемах, указанных в этой корреспонденции. Что касается отправленных нам персональных данных, то в зависимости от правовой основы, мы становимся их администратором или субъектом их обрабатывающим. Каждый из Вас имеет право на: информацию о состоянии Ваших данных, исправление Ваших данных, удаление Ваших данных, ограничение обработки Ваших данных, передачу Ваших данных. Мы оставляем за собой право удалить Ваши данные без дальнейшего уведомления в случае получения незапрошенной или несанкционированной корреспонденции или при отсутствии законной цели обработки.
Администратор назначил инспектора персональных данных - почта: ido@fitnessauthority.pl

Администратором Ваших персональных данных является ООО «FITNESS AUTHORITY» Районный суд Гданьск-Полноц в Гданьске, KRS: 000355208, ИНН: 9571037001, субъект внесен в реестр субъектов, вводящих продукты, продукты в упаковке и управляющих отходами под номером BDO: 000051133. Ваши данные будут храниться в течение 3 лет, после истечения этого срока будут храниться в течение 2 лет, а затем будут удалены навсегда, если только в договоре объективные предпосылки (например, сроки давности) или положения законодательства определяют другие сроки обработки. В то же время мы хотели бы сообщить, что лица, осуществляющие переписку с домена «fitnessauthority.pl», выражают согласие на обработку своих данных в той мере, в которой они были указаны в нижнем колонтитуле электронной почты вместе с адресом электронной почты исключительно для ведения корреспонденции. Обработка происходит в защищенных системах поддержки инфраструктуры электронной почты и веб-сайта, на дисках компьютеров лиц, уполномоченных для ведения переписки – в почтовых ящиках с доменом «fitnessauthority.pl», а также в виде распечаток в форме актов ведения дел. Ваши персональные данные будут обрабатываться с помощью соответствующих мер безопасности, которые отвечают требованиям общепринятого законодательства Польши и ЕС. Правовой основой обработки Ваших персональных данных в зависимости от предмета переписки может являться ст. 6 абз. 1 б. a), b), c) или f) Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. В соответствии со ст. 6 абз. 1 б. f  RODO сообщаем, что Ваши личные данные, предоставленные нам через наш веб-сайт/контактную форму или любым другим способом (передача визитной карточки, отправка электронной почты, телефонный контакт) собираются, обрабатываются и хранятся для переписки с Вами и с целью, для которой они были предоставлены нам. Персональные данные могут быть переданы работникам или сотрудникам, а также субъектам, оказывающим поддержку на основе внешних услуг и в соответствии с соглашениями о доверительном управлении. Сообщаем, что Ваши персональные данные не будут обрабатываться в автоматическом режиме, и не будут профилированы. Вы имеете право доступа к своим персональным данным, право исправлять, удалять, ограничивать обработку, право передавать данные или возражать против их обработки. Предоставление данных является добровольным, но необходимым для реализации вышеуказанных целей.


ES

Le informamos que sus datos obtenidos a través de mensajes enviados por correo electrónico, tanto solicitado como no solicitado, se tratarán con la finalidad de responder o hacer envíos a las personas que han dado su consentimiento, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Le informamos que, al hacernos llegar la correspondencia, usted da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en el ámbito y dentro del alcance estipulado en esta correspondencia. En función al fundamento jurídico, somos los responsables o los encargados del tratamiento de los datos personales enviados a nosotros. Toda persona tiene el derecho de: solicitar información relativa al estado de sus datos, rectificación de sus datos, eliminación de sus datos, limitación del tratamiento de sus datos, transmisión de sus datos. Nos reservamos el derecho de eliminar sus datos sin notificación posterior en caso de recibir correspondencia no solicitada y no autorizada o cuando no exista una finalidad para su tratamiento justificada por la ley.
El Responsable nombró al Supervisor de Datos Personales, correo electrónico: ido@fitnessauthority.pl

El Responsable del tratamiento de sus datos personales es FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. Juzgado de Primera Instancia Gdańsk-Północ en Gdańsk, KRS: 000355208, NIP: 9571037001, entidad inscrita en el registro de empresas con actividad dentro de la comercialización de productos y productos envasados y la gestión de los residuos, con número BDO: 000051133. Sus datos se almacenarán durante 3 años y, al vencimiento de este período, se archivarán durante 2 años y, posteriormente, se procederá a su eliminación permanente, salvo que el acuerdo, las premisas sustantivas (p.ej. los períodos de prescripción) o la legislación estipulen otros períodos de tratamiento. Asimismo le informamos que las personas que utilicen el sitio “fitnessauthority.pl” para contactos por escrito a través de correo electrónico dan su consentimiento para el tratamiento de sus datos en la medida indicada en el pie del correo electrónico con la dirección de correo electrónico exclusivamente para la realización de la correspondencia. El tratamiento es realizado a través de sistemas seguros de mantenimiento de la infraestructura de correo electrónico y sitio web, en los discos de ordenadores de las personas autorizadas para la ejecución de la correspondencia: en los buzones de correo electrónico del dominio “fitnessauthority.pl”, así como en forma de impresiones, como archivos de los casos gestionados. Sus datos personales se tratarán con las medidas de seguridad adecuadas que cumplen con los requisitos de las disposiciones de aplicación general de la legislación polaca y de la UE. El fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales, en función del concepto de la correspondencia, podrá ser el artículo 6.1, letras a), b), c) o f) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27.04.2016. De conformidad con el artículo 6.1 letra f del RGPD, le informamos que sus datos personales que hayan sido confiados a nosotros a través de nuestro sitio web/formulario de contacto o de cualquier otro modo (entrega de tarjeta de presentación, envío de correo electrónico, contacto telefónico), se recopilarán, tratarán y almacenarán con la finalidad de contactarlo por escrito, así como para la finalidad para la que nos habían sido facilitados. Los datos personales podrán divulgarse a los empleados o los colaboradores, así como a las entidades que prestan apoyo sobre la base de servicios encargados y de conformidad con los acuerdos de tratamiento celebrados. Además, le informamos que sus datos personales no serán tratados de modo automatizado ni serán perfilados. El interesado tiene derecho de acceso al contenido de sus datos personales, el derecho de su rectificación, eliminación o limitación de su tratamiento, el derecho de transmisión de los datos o de oposición a su tratamiento. El suministro de los datos es voluntario, pero indispensable para la ejecución de las finalidades arriba mencionadas.